Qua các bài quyền Vovinam, người tập môn võ này sẽ học được cách linh hoạt xử lý các tình huống khác nhau.